617 41 95 95 agora@agorasistemes.es

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Pla d'Igualtat i Protocol d'Assetjament Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestió de recursos humans

Les lleis digualtat

Coneixeu el pla d’igualtat i el protocol d’assetjament laboral?

Si sou titular d’una empresa, sigui quina sigui la vostra dimensió, heu de conèixer les obligacions que teniu per a la prevenció de l’assetjament laboral i quines són les possibles conseqüències econòmiques que pot comportar no complir aquestes obligacions.

Des que va entrar en vigor la llei 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva d’homes i dones, les empreses que tinguin més de 50 treballadors estan obligades a establir un pla d’igualtat.

Article 48

Sobre mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a la feina s’estableix que totes les empreses estan obligades “a promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar llera a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte”. D’aquest article se’n desprèn que, encara que siguin les empreses de més de 50 treballadors les que estan obligades a tenir un pla d’igualtat, són TOTES LES EMPRESES les que estan obligades a tenir un protocol d’assetjament laboral, tinguin més de 50 treballadors o no.

Sancions

A més de sensibilitzar els treballadors i establir el compromís de l’empresa que no succeeixin aquest tipus de conductes, o si succeeixen hi hagi una via per denunciar-les, han de tenir en compte que el fet de no comptar amb un protocol d’assetjament laboral pot comportar una infracció greu recollida a l’article 7.13 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre social) i una multa administrativa que pot anar des dels 751 euros fins als 7.500 euros.

Estem en contacte

Horari

De dilluns a divendres de 8am a 17pm.