Gestoria i Assessoria d’ empreses – Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil ÀGORA SISTEMES S.L, CIF: , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom , Foli , Fulla Nombre província B, Inscripció 1. I amb la marca registrada ÀGORA SISTEMES S.L.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat. El usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.agorasistemes.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ÀGORA SISTEMES S.L.., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a ÀGORA SISTEMES S.L.. o a tercers. ÀGORA SISTEMES S.L no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de ÀGORA SISTEMES S.L Amb els límits establerts en la llei, ÀGORA SISTEMES S.L.. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de ÀGORA SISTEMES S.L estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de ÀGORA SISTEMES S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ÀGORA SISTEMES S.L.. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ÀGORA SISTEMES S.L. Així mateix, per accedir als serveis que ÀGORA SISTEMES S.L.. ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la *LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de ÀGORA SISTEMES S.L.., amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a agora@agorasistemes.es

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per ÀGORA SISTEMES S.L.. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ÀGORA SISTEMES S.L.. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, ÀGORA SISTEMES S.L.. no confereix al adquirente cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ÀGORA SISTEMES S.L tots aquests drets.

Als efectes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades personals proporcionades s’incorporaran (o actualitzaran) als fitxers d’empresa, amb adreça en ADREÇA.
La finalitat del tractament de les dades serà la de realitzar els serveis contractats de (DESCRIPCIÓ DEL SERVEI ) i suposa una AUTORITZACIÓ expressa de l’interessat. Un. Té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l’adreça de correu electrònic CORREU OELECTRONIC.
Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, per la qual cosa el seu no emplenament suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de ÀGORA SISTEMES S.L.. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“*hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de ÀGORA SISTEMES S.L. són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ÀGORA SISTEMES S.L.., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de ÀGORA SISTEMES S.L. l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ÀGORA SISTEMES S.L

LLEI APLICABLE I JURISDICCIO

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

fgfdgdfgdf

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]