fbpx

Gestoria i Assessoria – Declaració de la Renda 2021

declaració de la renda

Gestionem la seva Renda!

 

La seva tranquilitat, el nostre objectiu

 

A Àgora Sistemes assessorem als nostres clients sobre quin és el millor plantejament, la millor opció, la millor alternativa, per complir amb totes les obligacions fiscals estipulades.

Àgora Sistemes li ajuda a resoldre qualsevol dubte que se li presenti sobre la declaració.

Està segur que es desgrava tot el que pot? Sap que pot aprofitar-se de les novetats fiscals per beneficiar-se pagant menys impostos? No està conforme amb l’esborrany de la declaració de la renda que li ha enviat hisenda?

En ocasions, l’esborrany de la declaració de la renda no conté la informació completa i fa que moltes vegades acabem pagant més impostos del compte, a Àgora estudiem cada renda amb la finalitat de fer les declaracions de la renda amb la certesa que contenen tota la informació i que es beneficia al client amb les novetats fiscals pertinents, fent que s’obtingui el resultat més favorable possible a la seva declaració.

Només vol que revisem i confirmem el seu esborrany de la declaració?

A Àgora li revisem i confirmem les dades que apareixen en l’esborrany de la declaració i procedim a la seva presentació, estalviant-li els derivats tràmits i gestions informàtiques.

DECLARACIÓ RENDA I PATRIMONI 2021.

El 6 d’abril que ve s’inicia la campanya de presentació de la declaració de la renda del 2021.

El darrer dia per presentar la renda serà el 30 de juny a excepció dels contribuents el resultat dels quals sigui a ingressar i vulguin domiciliar el pagament que el darrer dia serà el 27 de juny.

A ÀGORA SISTEMES, SL iniciem la campanya de la renda de 2021 el proper 1 de maig.

Cita prèvia: 937800083 o agora@agorasistemes.es

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR LA RENDA 2021.

Els contribuents que hagin percebut quantitats en concepte d’Ingrés Mínim Vital.

Fins a 22.000 euros anuals quan:

 • Amb caràcter general, estan obligats a presentar la declaració de la renda els contribuents els rendiments íntegres del treball dels quals superin els 22.000 euros anuals si procedeixen d’un únic pagador del segon i restants pagadors, per ordre de quantia no superin en conjunt 1.500 euros anuals.

Fins a 14.000 euros anuals quan:

 • En cas que els contribuents tinguin un segon o més pagadors, el límit es redueix a 14.000 euros anuals sempre que l’import percebut pel segon i restants pagadors superi els 1.500 euros.
 • Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció i altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de declarar:

Els qui obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball,del capital (mobiliari i immobiliari) o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, subjectes o no a retencions, quan la suma no excedeixi els 1.000 euros anuals. Ni els que hagin tingut pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2021.

Estan obligats a presentar aquest impost els subjectes passius la quota tributària dels quals resulti a ingressar, o quan el valor dels seus béns o drets resulti superior als 2.000.000 d’euros.

NOVETATS IRPF 2021.

Canvis a la tarifa:

Es va crear un nou tram corresponent a les rendes que superin els 300.000 euros amb un tipus impositiu nominal de 24,5%.

Modificació de la reducció per aportacions a plans de pensions a l’IRPF:

S’entenen reduïdes les aportacions corresponents a anys anteriors. Aportació a plans de pensió 2.000 euros

Nova deducció per obres de millora d’eficiència energètica a habitatges:

 • Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de lhabitatge.
 • Deducció per obres per a la millora del consum denergia primària no renovable.
 • Deducció per obres de rehabilitació energètica de ledifici.

EXEMPCIÓ DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL.

Estarà exempta la prestació de l’IMV fins a un import màxim de 1,5 vegades l’IPREM (l’IPREM per a l’any 2020 és fixat en 7.519,59 euros).

CONTRIBUENTS EN MÈTODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA.

El volum de rendiments íntegres de les activitats del contribuent no podrà superar:

 • 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques i 125.000 euros per a les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari.
 • 250.000 euros excloses les adquisicions d’immobilitzat.

PREMIS DE LOTERIES.

Es modifica el mínim exempt del gravamen especial sobre els premis de loteries i jocs i queda fixat en 40.000 euros.

En el cas d’estar interessats que des d’ÀGORA SISTEMES, SL us informem i presentem la declaració de la renda i patrimoni corresponent a l’any 2021, es poden posar en contacte amb el nostre despatx per concertar cita prèvia al telèfon 93 780 00 83 o enviant un correu electrònic a agora@agorasistemes.es.

Documentació necessària:

 • Dades fiscals i/o esborrany enviat per l’Agència Tributària.
 • Dades personals de tots els membres de la família inclòs el NIF de la parella de fet en el cas de tenir fills en comú
 • Dades de l’habitatge habitual, adreça i referència cadastral (I.B.I.)
 • Certificats de tots els rendiments del treball obtinguts durant l’exercici (inclou també prestacions de desocupació, maternitat i paternitat)
 • Certificats d’activitats econòmiques així com els seus pagaments fraccionats
 • Rendiments immobiliaris obtinguts (lloguer d’immobles) i les seves despeses associades (IBI, comunitat, interessos hipoteca, factures de reformes)
 • Certificats de rendiments mobiliaris (comptes corrents, llibretes, dividends, etc…)
 • Beneficis o pèrdues obtingudes de possibles compra-vendes accionis, participacions, cases, pisos, pàrquings, etc….
 • Ingressos realitzats en els Planes de Pensions
 • Ingressos realitzats en les Expliques-Habitatge
 • Rebuts de la Hipoteca (Resum fiscal/Renda dels bancs) així com dels imports de les assegurances formalitzades al moment de l’adquisició de l’habitatge habitual
 • Rebuts del lloguer pagats així com el NIF del propietari
 • Donacions a entitats d’interès social
 • Declaració anterior com a referència

Gestoria i Assessoria Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem empreses i particulars garantitzant una excelent eficacia en la nostra actuació…

Gestoria i Assessoría Mercantil

Gestoria i Assessoria Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint y abarcant diferents modalitats i especialitats …

Gestoria i Assessoria Comptable

Gestoria i Assessoria Comptable

Ágora Sistemes l’ajudarà a aconseguir que la seva comptabiltat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita per a una bona gestió comptable de la seva empresa…

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Disposem d’un equip competent actuant constantment en les noves normatives…

Gestoria i Assessoria Jurídica

Gestoria i Assessoria Jurídica

Proporcionem assistència i assessorament en tot tipus de procesos judicials estudiant a fons cada cas

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Assessorem sobre les millors alternatives a l’hora de fer testament i en els tràmits relatius a les herencies

Gestoria Assessoria Internacional

Gestoria i Assessoria Internacional

Oferim assessorament en el transcurs de les operacions internacionals aportant el nostre coneixement i expèriencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

Veure publicacions