fbpx

Gestoria i Assessoria d’empreses – Área Fiscalitat Internacional

Fiscalitat internacional i comerç exterior: Sap que els seus productes poden tenir un mercat potencial a l'estranger? La nostra àrea internacional l'assessora

fiscalitat internacional

A ÀGORA comptem amb professionals experts en fiscalitat internacional, amb una amplia experiència en el maneig d’operacions transfrontereres.

Des d’ÀGORA SISTEMES, li oferim suport en quant a les operacions de lliuraments i compres de productes amb l’exterior, informant al client en tot moment sobre quines són les seves obligacions a complir en el que al tema tributari es refereix, assessorant sobre quines han de ser les actuacions a realitzar per garantir no solament el compliment de la normativa, sinó l’efectiva recepció dels productes i els cobraments corresponents, sempre dins del marc normatiu de la fiscalitat internacional.

Procedim a l’alta com a operador intracomunitari, i a la presentació dels corresponents impostos per les operacions intracomunitàries i importacions de productes que es realitzin, a més de recolzar al client en les gestions amb les duanes.

Actualment comptem amb múltiples clients que confien en el nostre assessorament en tot lo referent a les operacions amb empreses de fora de les nostres fronteres. Una de les nostres principals empreses de referencia en el marc de la importació-exportació de productes és Global Trade Connection, que compta amb una potent plataforma que posa en contacte les seves empreses amb mercats potencials de l’exterior.

Recolzament en la creació de filials, sucursals i oficines de representació:

Si té intenció de crear una filial, sucursal o oficina de representació és Espanya, confiï en nosaltres l’assessorament i les gestions necessàries per dur a terme els seus projectes.

A grans trets, aquest tipus d’empreses es caracteritzen pels següents aspectes:

Una filial és una companyia mercantil creada segons les normes de l’estat on s’estableix amb aportació de capital per part d’una altra empresa, que és qui posseeix un percentatge d’accions majoritari i, per tant exerceix el control. L’entitat que exerceix el control es denomina matriu. La gestió de la filial és independent de la matriu, igual que la seva organització i la responsabilitat que adquireix. Les filials tenen personalitat jurídica pròpia, independent de la matriu. Fiscalment estan sotmeses a les lleis fiscals de l’estat de residència, pagant els seus propis impostos.

Les sucursals són divisions administratives d’una entitat i poden ser creades tant per empresaris individuals com per societats mercantils. Manquen de personalitat jurídica, ja que no es tracta d’una societat diferent i jurídicament independents de la principal sinó que és una delegació de la mateixa empresa que s’estableix a un altre territori. Tributaran per l’Impost de societats i, en defecte d’això, ho faran per l’Impost sobre la Renda de No Residents (establiment permanent) per la totalitat de les rendes que obtinguin a Espanya.

L’oficina de Representació és una entitat que no té personalitat jurídica pròpia independent de la seva matriu. No té òrgans d’administració i únicament se serveix d’un representant d’aquesta oficina amb uns poders.
Aquestes entitats no poden desenvolupar cap activitat econòmica i es limiten a fer funcions de coordinació, col·laboració, estudis de mercat, etc.
Al no exercir cap activitat econòmica, no exigeixen cap tràmit específic, si bé sol acabar sent precís atorgar una escriptura pública amb postil·la de l’Haia per fer constar l’obertura de l’oficina, la identitat del representant i les seves facultats.

Contacti amb nosaltres i li ampliarem la informació sobre qualsevol de les formes de creació d’empresa en les quals estigui interessat a nivell internacional.

Obtenció de la residencia a Espanya per la inversió inmobiliaria

A partir de l’any 2013 la nova Lley estableix la possibilitat d’aconseguir la residencia espanyola per als extrangers que puguin realizar una inversió consistent en la compra d’una vivenda o altres inmobles a partir de 500.000 euros.

Àgora sistemes, ofereix solucions per a nous emprenedors, li assessorem i gestionem la capitalització de l’atur per crear empresa. Estem especialitzats en Plà d’empresa.

Gestoria i Assessoria Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem empreses i particulars garantitzant una excelent eficacia en la nostra actuació…

Gestoria i Assessoría Mercantil

Gestoria i Assessoria Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint y abarcant diferents modalitats i especialitats …

Gestoria i Assessoria Comptable

Gestoria i Assessoria Comptable

Ágora Sistemes l’ajudarà a aconseguir que la seva comptabiltat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita per a una bona gestió comptable de la seva empresa…

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Disposem d’un equip competent actuant constantment en les noves normatives…

Gestoria i Assessoria Jurídica

Gestoria i Assessoria Jurídica

Proporcionem assistència i assessorament en tot tipus de procesos judicials estudiant a fons cada cas

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Assessorem sobre les millors alternatives a l’hora de fer testament i en els tràmits relatius a les herencies

Gestoria Assessoria Internacional

Gestoria i Assessoria Internacional

Oferim assessorament en el transcurs de les operacions internacionals aportant el nostre coneixement i expèriencia

Associats i membres de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions