fbpx

Coneixes el pla d’igualtat i el protocol d’assetjament laboral?

Si ets titular d’una empresa, sigui com sigui la seva dimensió, has de conèixer les obligacions que tens per a la prevenció de l’assetjament laboral i quines són les possibles conseqüències econòmiques que pot comportar no complir amb aquestes obligacions.

Donis que va entrar en vigor la llei 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva d’homes i dones, les empreses que comptin amb més de 50 treballadors estan obligades a establir un pla d’igualtat.

En l’article 48 de l’esmentada llei sobre mesures específiques per a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en el treball s’estableix que totes les empreses estan obligades “a promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar llit a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte d’aquest”. D’aquest article es desprèn, que, encara que siguin les empreses de més de 50 treballadors les que estan obligades a tenir un pla d’igualtat, són TOTES LES EMPRESES les que estan obligades a tenir un protocol d’assetjament laboral, tinguin o no més de 50 treballadors.

A més de sensibilitzar als treballadors i establir el compromís de l’empresa en què no succeeixin aquest tipus de conductes, o si succeeixen hi hagi una via per a denunciar-les, han de tenir en compte que el fet de no comptar amb un protocol d’assetjament laboral pot comportar una infracció greu recollida en l’article 7.13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social) i una multa administrativa que pot anar des dels 751 euros fins als 7.500 euros.

En cas que vulguin que des de AGORA SISTEMES es desenvolupi el protocol d’assetjament laboral pot sol·licitar cita prèvia enviant un e-mail a laboral@agorasistemes.es o telefonant al 93 780 00 83.

Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones