fbpx

CAMPANYA DE L’IRPF 2020 I AFECTATS PER ERTO

Prop de 3.500.000 contribuents que l’any passat van ser perceptors de prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per haver estat immersos en procediments de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Per a aquest col·lectiu (cal recordar que les prestacions per ERTO són rendiments de treball subjectes a IRPF i no exempts), la problemàtica pot venir donada per dues situacions:

  • Possibilitat de resultar obligats a presentar declaració en comptar amb dos pagadors, el seu ocupador i el propi SEPE i/o
  • Haver rebut abonaments del SEPE no procedents (cobrament d’una percepció diferent de la que els correspon)

COM AFECTA UN SEGON PAGADOR EN LA DECLARACIÓ DE L’IRPF (Ocupador +SEPE)

Amb caràcter general, els contribuents han de presentar declaració per IRPF quan els seus rendiments del treball superen els 22.000 euros. Ara bé, quan compten amb dos o més pagadors –seria el cas d’un ocupador i del SEPE–, aquest límit es redueix a 14.000 euros si l’import percebut pel segon i restants pagadors supera els 1.500 euros.

PERCEPCIÓ D’ABONAMENTS NO PROCEDENTS

La situació del contribuent en el cas que el SEPE hagi realitzat un abonament superior al que correspon, a l’efecte de declaració en la Campanya de Renda, serà diferent en funció de si el SEPE ha iniciat/completat ja l’expedient de reintegrament d’aquest excés en el moment en què el contribuent present la seva declaració, o si encara l’expedient de reintegrament no s’ha iniciat.

FRACCIONAMENT EXTRAHORDINARI PEL PAGAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI DERIVAT DE L’IRPF

Podrem beneficiar-nos d’un fraccionament en sis fraccions, amb venciments als dies 20 de cada mes, sent el primer el 20 de juliol de 2021. No es reportessin interessos de demora durant aquest fraccionament ni serà necessari l’aportació de garanties.

Requisits:

Que el sol·licitant, o qualsevol membre de la unitat familiar, en cas de tributació conjunta, hagin estat inclosos en un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació durant l’any 2020.

Que no excedeixi de 30.000 en el seu conjunt tant dels deutes a les quals es refereix la pròpia sol·licitud de l’IRPF, com qualssevol una altra del mateix deutor per als quals hagi sol·licitat i no resolt un ajornament o fraccionament.

Per a més informació poden consultar la nostre web www.agorasistemes.es trucar-nos al 937800083 o enviar-nos un email de consulta a agora@agorasistemes.es.

Àgora Sistemes, la seva tranquil·litat el nostre objectiu.

Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones