fbpx

Novetats 2021 fiscalitat vendes a distància comerç electrònic (e-commerce)

La constant revolució tecnològica en el camp de el comerç electrònic, també conegut com e-commerce, està propiciant que es vagin configurant noves normatives fiscals per tal que totes les activitats dutes a terme a través d’aquests canals tributin correctament. En aquesta ocasió, parlarem de les novetats que s’introduiran al 2021 referents al comerç electrònic i a les vendes a distància de mercaderies que poden afectar-nos si realitzem vendes de béns i serveis a consumidors finals a través de canals electrònics.

A partir del 1 de juliol de 2021, referint-nos als llindars existents per poder efectuar vendes a cada país de dins de la Unió Europea a consumidors finals, aquests patiran les següents modificacions:

Desaparició dels límits de facturació existents amb cadascun dels països individualment, que obligaven a donar-se d’alta en el país on es troben els consumidors finals si es superaven els límits establerts per aquest. En el seu lloc, s’estableix un llindar únic de 10.000 euros per a tots els productes i tots els països en les vendes realitzades a través del comerç electrònic, de manera que si se supera aquest llindar, serà obligatori tributar a país destí, i es tindran dues opcions, o l’empresa es dóna d’alta en el país corresponent, o bé, la novetat per 2021, l’empresa tributa al país destinatari a través de la nova finestreta única OSS (One Stop Shop, IOSS, si s’utilitza des fora de la Unió Europea), que s’utilitza en el propi país on l’empresa té la seva seu.

No obstant, si no es superen els 10.000 euros sumant els imports facturats en lliuraments realitzats a tots els països de la Unió Europea, la tributació serà en origen. Opcionalment es pot tributar en destí si es prefereix.

El sistema OSS (One Stop Shop) és una ampliació de sistema MOSS (Mini One-Stop Shop), sistema que es venia utilitzant per a les transaccions de comerç electrònic relatives a serveis electrònics de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics, aquest sistema es utilitzava per liquidar l’IVA d’aquest tipus de serveis.

La introducció de el nou sistema OSS permet poder liquidar l’IVA de tot tipus de béns, no només els inclosos en el MOSS. Aquest sistema l’utilitzaran les empreses que realitzin comerç electrònic per poder liquidar l’IVA en els països destí de les mercaderies venudes a consumidors finals, quan aquestes hagin superat el llindar únic de 10.000 euros per tributar en origen, permetent utilitzar-des del país origen on es té la seu, sense necessitat de fer cap tràmit al país destí, liquidant el tipus d’IVA de país destí.

Pel que fa a l’ús de les plataformes electròniques on es venen productes a consumidors finals, sorgeixen noves responsabilitats per aquestes plataformes, sent elles en determinats supòsits els subjectes passius que han de liquidar l’IVA. Indiquem a continuació exemples de situacions en què podem trobar-nos:

-Si som un proveïdor espanyol que realitza comerç electrònic venent a través d’una plataforma electrònica, en el cas que el consumidor final es trobi dins de l’TAI (Territori d’Aplicació de l’IVA), el proveïdor espanyol és el subjecte passiu, és l’encarregat de liquidar l’IVA.

-Si som un proveïdor espanyol que ven utilitzant una plataforma electrònica, en el cas que el consumidor final es trobi fora de l’TAI, la plataforma (interfície electrònica) és la que haurà de gestionar la liquidació de l’IVA corresponent.

-De la mateixa manera, quan una empresa de fora de la Unió Europea utilitza una plataforma electrònica de la Unió Europea per vendre els seus béns, el subjecte passiu és la plataforma electrònica, que serà qui haurà de gestionar l’IVA.

-D’altra banda, quan una empresa de fora de la Unió Europea sigui la que directament vengui béns a consumidors finals situats dins de la Unió Europea, serà aquesta la responsable de liquidar l’IVA al país destí, podrà fer-ho donant-se d’alta en un dels països on actuï, i utilitzant també la plataforma IOSS.

Els exemples anteriors són quatre casos molt bàsics que poden trobar-se les empreses en les seves activitats de comerç electrònic, hi ha múltiples situacions a les quals s’ha de prestar atenció per tributar correctament en els països corresponents (per exemple en casos en què els béns ja es troben en el TAI però l’empresari és extracomunitari, entregues triangulars … i altres alternatives que provoquen que s’hagi de estudiar cada situació abans de dur a terme les actuacions corresponents).

Des d’Àgora Sistemes, t’assessorem en la gestió dels impostos del teu comerç electrònic, contacte amb nosaltres si vols més informació al 937800083.

Àgora Sistemes, la seva tranquil·litat, el nostre objectiu.

Gestoria i Assessoria Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem empreses i particulars garantitzant una excelent eficacia en la nostra actuació…

Gestoria i Assessoría Mercantil

Gestoria i Assessoria Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint y abarcant diferents modalitats i especialitats …

Gestoria i Assessoria Comptable

Gestoria i Assessoria Comptable

Ágora Sistemes l’ajudarà a aconseguir que la seva comptabiltat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita per a una bona gestió comptable de la seva empresa…

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Disposem d’un equip competent actuant constantment en les noves normatives…

Gestoria i Assessoria Jurídica

Gestoria i Assessoria Jurídica

Proporcionem assistència i assessorament en tot tipus de procesos judicials estudiant a fons cada cas

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Assessorem sobre les millors alternatives a l’hora de fer testament i en els tràmits relatius a les herencies

Gestoria Assessoria Internacional

Gestoria i Assessoria Internacional

Oferim assessorament en el transcurs de les operacions internacionals aportant el nostre coneixement i expèriencia

Associats i membres de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions
Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones