Ja comencem a veure multes aplicades per l’ICAC entre 1.200 a 60.000 euros per exercici per no dipositar les comptes anuals.

Tal com diu el codi de comerç i resta de lleis relatives a la gestió comptable en l’empresa, els administradors o consell d’administració de les societats mercantils estan obligades a formular els comptes anuals de les empreses dins dels 3 mesos següents al tancament de l’ exercici social. Un cop formulades, dins dels sis mesos posteriors al tancament, aquests comptes han de ser sotmeses a l’aprovació per part de la junta general de les empreses i és obligació de les empreses donar-li publicitat als comptes anuals mitjançant el dipòsit en el registre mercantil en el qual estigui inscrita la societat.

Atès que la majoria de les societats tanquen el seu exercici social el 31/12, els terminis per a convocar les juntes generals d’aprovació de comptes es duen a terme durant els sis primers mesos de l’any i una vegada aprovades aquestes comptes, tenim un termini de 30 dies per a procedir al dipòsit de comptes al registre mercantil

Al seu torn, l’article 283 ens diu: 1. L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar, dins el termini establert, els documents a què es refereix aquest capítol, també donarà lloc a la imposició a la societat d’una multa per import de 1.200 a 60.000 euros per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (…). Quan la societat o, si escau, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros el límit de la multa per cada any de retard s’elevarà a 300.000 euros.

Contacti amb nosaltres al 93 780 00 83 i li ampliarem la informació sense compromís.

Faci un cop d’ull a les nostres publicacions.