La importància de la cancel·lació registral de la hipoteca

Arribat el moment del pagament de l’última quota de la hipoteca pot semblar que tot ha acabat, que ja hem saldat el nostre deute hipotecari i que ja podem despreocupar-nos de tot el relacionat amb el préstec que devíem del banc.

Un aspecte molt important que no solem tenir en compte és que, una vegada finalitzat el pagament de la hipoteca, haurem de procedir a la seva cancel·lació registral.

Per què diem que és important realitzar la cancel·lació registral de la hipoteca?

Posem que acabem de pagar la hipoteca i volem demanar un préstec bancari per un altre motiu, i que ja no tenim cap deute pendent (doncs ha estat completament satisfeta), en el cas que no s’hagi realitzat la cancel·lació registral del préstec hipotecari, a l’hora que les entitats de crèdit consultin els diferents Registres per verificar si ens concedeixen el préstec, constarà que tenim encara préstecs amb entitats financeres, fet que pot provocar que no ens el concedeixin per falta de garanties.

Amb la cancel·lació registral ens assegurem que en el Registre de la Propietat consta conforme no tenim cap préstec pendent de cancel·lar, deixem constància que l’immoble està lliure de càrregues.

De la mateixa manera ocorre amb els préstecs rebuts de les entitats de finançament de béns mobles (vehicles, electrodomèstics,…), en aquest cas, aquestes entitats afegeixen una clàusula als seus contractes coneguda com a reserva de domini, que fa que fins que no s’hagi procedit al pagament de l’última quota del ben finançat i cancel·lat la reserva de domini, no puguem vendre ni donar de baixa el ben objecte del contracte.

Els bancs procedeixen a la cancel·lació registral de les hipoteques a canvi d’uns elevats costos, aquests costos poden disminuir si s’acudeix directament a una gestoría, demani’ns pressupost.

Valori la importància de realitzar la cancel·lació registral per a la seva tranquil·litat, contacti amb nosaltres per més informació al 93 780 00 83.

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions