El compliance és un terme que neix a causa la necessitat de sotmetre als administradors de les societats a un control i verificació del compliment de les normatives, ja que aquestes normatives en ocasions resulten complexes d’entendre i acatar.

Ens referim a les normes introduïdes per la Llei Orgànica 5/2010 que va introduir en el Codi Penal (art.31 bis) la responsabilitat penal de les persones jurídiques, que va ser  modificada, a partir de l’1 de juliol de 2015, per la LO 1/2015 amb la finalitat d’aclarir aquest règim i delimitar adequadament el contingut del «degut control», que permet el compliment de la llei de responsabilitat penal dels administradors.

La responsabilitat de que els administradors estiguin sotmesos a aquest control recau sobre ells mateixos, ja que en cas de no complir amb les actuacions necessàries que garanteixin la protecció de la seva responsabilitat, quan es produeixin infraccions per part de qualsevol òrgan de l’empresa (empleats, directius , tercers) qui respondrà personalment serà el propi administrador, tant a nivell penal com econòmic.

La funció d’exercir el compliance la porten a terme un nou grup de professionals coneguts com a “compliance officers“, figura sorgida a partir de l’entrada en vigor de la nova normativa, a més de les assessories mercantils, fiscals i jurídiques.

El compliance es podria definir com les actuacions que s’han de dur a terme en totes les empreses per tal que els administradors estiguin protegits a nivell legal i econòmic per les possibles infraccions que es puguin produir a l’empresa.  Per dur-se a terme s’estableixen una sèrie de polítiques i protocols de control a les empreses que serveixen no només per evitar infraccions, sinó per al cas que es produeixin aquestes, lliurar a l’administrador de respondre personalment davant elles.

El conjunt de mesures i actuacions que porten als organismes que s’encarreguen del compliance a les empreses comprèn diverses actuacions que es detallen a continuació:

  1. Identificació: Consisteix en analitzar els possibles riscos als quals pot estar sotmesa cada empresa en funció del seu sector de treball, per exemple, no tindrà els mateixos riscos una empresa que es dediqui a la alimentació (infraccions per delictes alimentaris), que una empresa que es dediqui a comercialitzar material d’oficina.
  2. Tot i el sector en què estigui ubicada l’empresa, hi ha molts riscos que són comuns a totes elles, com ara una inadequada gestió fiscal, conflictes laborals, infraccions per no tenir determinades llicències … Per avaluar els riscos de les empreses s’han de seguir una sèrie de criteris de valoració que concretin aspectes com la probabilitat que es produeixin, l’impacte econòmic que podrien generar, l’àrea de l’empresa afectada en cada cas , …
  3. Prevenció: A cadascun dels possibles riscos se li assignaran les mesures corresponents perquè no es produeixin, aquestes mesures seran el fet que faci que es protegeixi a l’administrador.
  4. Control de les mesures interposades: Les mesures de control a les que seran sotmesos els possibles riscos també s’hauran de revisar i transmetre els partes necessaris a la direcció de l’empresa perquè aquesta efectuï i les correccions necessàries que permetin que el model de control sigui efectiu.

Malgrat el conjunt de mesures de control implantades per l’empresa, és possible que en algun moment sorgeixin problemes que generin un perjudici legal o econòmic per a l’empresa, l’establiment de les mesures de compliance farà que els administradors no hagin de respondre a nivell penal ni econòmic per haver exercit les mesures de control necessàries que la llei estableix com a necessàries.

A Àgora Sistemes li elaborem el seu pla de control de compliance, l’assessorem sobre les mesures que han de prendre per estar degudament protegits i les actuacions que han de realitzar en cada moment, des del tracte amb clients i proveïdors, fins polítiques que ha de complir el personal de l’empresa.

Si vol conèixer més sobre el compliance empresarial no dubti en contactar amb nosaltres al 93 780 00 83 i li ampliarem la informació.